MORATÒRIA HIPOTECA COVID-19

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març,  adopta un nou paquet de mesures de caràcter social dirigides a recolzar a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables, ampliant així les mesures adoptades mitjançant el Reial Decret 8/2020, de 17 de març.

En aquest sentit, i en matèria de moratòria de deute hipotecari, l’article 19 amplia els supòsits als quals es d’aplicació la mesura per tal d’ajornar les quotes del préstec hipotecari

 

A quins tipus de supòsits és d’aplicació la mesura de moratòria de deute hipotecari?

Al deute hipotecari contret per l’adquisició de:

  • L’habitatge habitual.
  • Immobles afectes a l’activitat econòmica d’empresaris i professionals.
  • Habitatge no habitual en lloguer i que el deutor sigui persona física, propietari i arrendador de la mateixa, i que hagi deixat de percebre la renda del lloguer des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma.

 

Quines persones es poden acollir a les mesures acordades?

Les mesures s’aplicaran als deutors en situació vulnerable, essent aquests els següents:

  • Situació d’atur o, al cas de empresaris o professionals, pèrdua substancial d’ingressos.
  • Aquells que el conjunt d’ingressos al mes abans de la moratòria no superi el límit de tres vegades l’IPREM (és a dir, 1.616’52 €/mes) amb els increments per tenir al seu càrrec fills, persones majors de 65 anys, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dependents, incapacitats, etc.
  • Quan la quota hipotecaria, despeses i subministraments bàsics sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
  • Quan, conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert alteració significativa circumstàncies econòmiques (carrega hipotecaria sobre renda familiar s’hagi multiplicat per 1’3; o caiguda vendes 40%).

 

Quin termini hi ha per sol·licitar la mesura i acordar-la?

La sol·licitud de moratòria es pot presentar fins a 15 dies després de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei que l’acorda i l’entitat creditícia procedirà a la seva implementació  en termini màxim de 15 dies.

 

Quins efectes té la moratòria? Què hi puc aconseguir?

Comporta la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat i la inaplicació durant aquest termini de la clàusula de venciment anticipat.

L’entitat creditora no podrà exigir quota hipotecaria ni es meritaran interessos.

 

Si precises de més informació o ajuda per poder tramitar el teu cas, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres

Selecciona un departamento