AJUDES LLOGUER

El Reial Decret Llei 10/2020, de 31 de març adopta mesures d’ajuda al lloguer de persones vulnerables.

A tals efectes, s’estableix, entre altres mesures, la suspensió de llançaments per a llars vulnerables sense alternativa d’habitatge; la pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual; i mesures conduents a procurar la moratòria del deute de l’arrendament.

 

A quin tipus de contracte afecta?: Només als contractes d’habitatge habitual, per tant no les pot sol·licitar l’arrendatari de local comercials o d’aparcaments, entre altres.

 

Quines persones es poden acollir? Els sol·licitants tenen que trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, requeriran la concurrència conjunta del següents requisits:

 

  • Situació d’atur, ERTE o reducció jornada, i en cas de ser empresaris o anàlegs, pèrdua substancial d’ingressos de tal forma que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar sigui inferior no superi el límit de tres vegades l’IMPREM (és a dir, 1.616’52 €/mes) amb els increments per tenir al seu càrrec fills, persones majors de 65 anys, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dependents, incapacitat, etc.

 

  • Que la renda del lloguer, més despeses i subministraments bàsics resultin superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebin el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

Quin tipus d’ajuda es pot sol·licitar? :

 

  • Suspensió de llançaments acordats als procediments de desnonament derivats de contractes d’habitatge o de judicis si encara no està fixa’t el llançament, fins que serveis socials adoptin mesures i màxim 6 mesos des del Reial Decret (és a dir, fins 1 d’octubre).

 

  • Pròrroga extraordinària de la duració, per un període màxim de 6 mesos, d’aquell contracte que finalitzi la seva pròrroga obligatòria o ulteriors pròrrogues tàcites dins del període entre l’inici de l’Estat d’Alarma i els dos mesos següents a que finalitzi.

 

  • Moratòria del deute de l’arrendament i obligatori per l’arrendador quan aquest és empresa o entitat pública d’habitatge; gran tenedor (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles, exceptuant garatges o magatzems, o superfície construïda més de 1500 m2).

 

El termini per sol·licitar-ho es d’un mes des de l’entrada en vigor del Reial Decret (és a dir, fins a 1 de maig de 2020).

 

L’arrendador haurà de comunicar en termini 7 dies laborals la proposta escollida entre:

 

  • Reducció 50% renda durant Estat Alarma fins que acabi, i prorrogable màxim 4 mesos després que acabi.

 

  • Moratòria pagament durant Estat Alarma fins que acabi i prorrogable màxim 4 mesos després que acabi. La renda s’ajornarà mitjançant fraccionament quotes durant 3 anys, sense interessos.

 

 

Si precises de més informació o ajuda per poder tramitar el teu cas, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

 

 

Selecciona un departamento